En Son Haberler


Kuruluş Bildirisi

VAKFIMIZ / Kuruluş Bildirisi

 KURULUŞ BİLDİRİSİ

Günümüz toplumları, hiçbir dönemde olmadığı kadar, di­namik bir yapı içinde olmak zorundadırlar. Ülkemiz insanının büyük bir çoğunluğu, siyasi iktidar değişikliğinden çok, ekono­miden kültüre, sanattan siyasete, eğitimden devlet yapisina ve yöneticilere kadar pek çok şeyin değiştirilmesini istemekte­dir. Yapılan kamuoyu yoklamaları da göstermektedir ki; bu de­ğişiklik isteğinin anlamı, daha iyi yönetilme ve milletler Topluluğunda hak ettiğimiz yeri alma arzusudur.

Ülkemizde de devlet ve demokrasi yapımız, bu çerçeve­de yeniden değerlendirilmeli, çağımızın ve ülkemizin bu günkü şartlarıyla uyumlu, milli ve manevi değerlere bağlı yepyeni bir yapıya kavuşturulmalıdır. Ülkemizin kalkınması için demokrasi, hava ve su kadar önemlidir. Demokrasiyi bir seçme ve seçilme olayı ile birlikte, yönetime her alanda katılma, onu izleme, yönlendirme ve seçtiklerine sahip çık­ma alışkanlığım topluma kazandırma olarak değerlendir­mek gerekir. Bunlar demokrasinin vazgeçilmez temelleridir.

         Hür düşüncenin önündeki bütün engellerin kaldırılması in­san olmanın gereğidir. Çünkü; insan düşündükçe ve düşündüğünü söyledikçe vardır, insan, en yüce varlıktır ve her şey insanımızın refahı, mutluluğu ve insanca yaşaması içindir.

Çağımızın demokrat ve modern devlet anlayışı; millete emredici ve bir takım fikirleri benimsetici değil; milletin is­tek, arzu ve düşüncelerine önem veren ve bu doğrultuda millete hizmet edebilmek için büyük gayretler içinde olan devlet anlayışıdır.                   

Demokrasinin ve milletin egemenliğinin gerçek manada yönetime yansıması, milietimizin doğru bilgilendirilmesi ile mümkün olacaktır, Bu amaçla Vakfımız; demokrasi, ekonomi, eğitim, kültür, sanat, sağlık, iç ve dış politika ve benzeri konular­da hür bir tartışma ortamı açarak, çağımızın dinamizmi içinde halkımızı bilgilendirecektir.

Yarınımızın teminatı olan gençlerimizin ve çocuklarımızın çağın gereklerine uygun, fakat milli kimliğimizden kop­madan yetiştirildiği kişilikli ve demokrat bir toplum hedefli­yoruz.

Ülkemizde düşünce bazında basit ve kısır çekişmelerin son bulması en büyük arzumuzdur, İnsanlarımızı düşüncelerinden dolayı peşin hükümle yargılayarak ayırım yapılmasın) çağdışı olarak buluyor, demokrasimizin önündeki bütün tabuların yıkılmasını, değerlerimizin ise itinayla korunmasını zaruri görüyoruz.

Demokrasimizin gelişmesini, bütün kurum ve kurallarıyla sağlam bir yapıya kavuşmasını ülkemizin en önemli meselesi kabul ediyoruz.

Parlemento ve siyasi partiler demokrosimizin en önemli ve vazgeçilmez temel müesseseleridir. Bunun yanında Demokra­si ile yönetilmeyen, fakat; parlementosu ve siyasi partileri olan bir çok ülke vardır,Ülkemiz ve milletimizin layık olduğu demok­rat yapıyı, gerçek demokratik ve çağdaş ölçüler içinde, dış güçlerin istek ve baskıları ile değil, Milletimizin vazgeçilmez ter­cihi olduğu için ancak hep birlikte gerçekleştirebiliriz. Demok­rasi, siyasi partiler-parlemento sıkışıklığından mutlaka kurtulma­lı, hür bir biçimde toplumun örgütlenmesini sağlanmalıdır. Ger­çek demokrasilerde, siyasi partiler kadar, sendikalara, derneklere, vakıflara, gruplara ve benzeri kuruluşlara da  ihtiyaç var­dır.

Ülkemizin her yanına; yukarıda ve senedimizin başlan­gıç kısmında açıklanan görüşlerimizi yaymak amacıyla "De­mokraside Birlik Vakfı" adı ile kurumlaşarak, demokrasimizin gelişmesine katkıda bulunarak milletimize hizmet etmek isti­yoruz.

        Demokrasimizin gelişmesine katkıda bulunmayı insani ve milli bir görev kabul eden biz, 101 kurucu üye bu düşüncenin ve bu düşünceden doğan "Demokraside Birlik Vakfı’ nın sade­ce öncüleri olmak istiyoruz,

Demokrasi enstitüsü gibi faaliyet gösterecek olan Vakfımıza, üye olmanızı, üyeler bulmanızı, şubelerini açmanızı, bağış ve yardımda bulunmanızı arzu ediyoruz. Bunun yanında demokrasi ve vakfımızla ilgili görüşlerinizi ve tekliflerinizi bize ulaştırmanızı istiyoruz.

"Demokraside Birlik Vakfı" sadece kurucuların Vakfı değil, bütün Türk Milletinin Vakfı olmak maksadıyla kurulmuştur.

Ülkemize sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dürüstlüğü hakim kılmayı milletimize en çok yakışan misyon olarak görüyor, bu amaçla fikirleriyle, maddi ve manevi imkanlarıyla bizimle birlikte olacak herkesi Vakfımızın çatışı altında birleşmeye çağırıyoruz. Olaylara tamamen Demokrasi gözlüğü ile bakacak olan "DEMOKRASİDE BİRLİK VAKFI’ na vereceğiniz güç ile;

- Yönetimde, milletin egemen olduğu.

- Çifte standartların kalktığı,

- İnsan haklarının uygulandığı,

- Demokrasinin bütün kurum ve kuralları ile yerleştiği,

- Dürüst, bilgili ve işinin ehli olmanın fazilet olduğu,

- Aydın-halk bütünleşmesinin sağlandığı,

- Devlet-Millet kopukluğunun giderildiği,

- Parlementonun saygınlığının arttığı,

- Türk dünyasının güçlendiği,

- Özel teşebbüsün teşfik edildiği,

- Serbest piyasa ekonomisinin güçlendirildiği,

- Herkesin refahtan dengeli şekilde pay aldığı,

- Milli birlik ve beraberliğin vazgeçilmez olduğu,

Bütün kurumlarıyla 21. yüzyılda hazır bir Türkiye’yi yarınlara taşımak için birlikte olmak arzusuyla Yüce Milletimize saygılarımızı sunuyoruz.