En Son Haberler


Vakıf Senedi

VAKFIMIZ / Vakıf Senedi

 VAKFIN ADI

Madde 1 -  Vakfın Adı "DEMOKRASİDE BİRLİK VAKFI" dır,

Vakfın adının kısa yazılışı "DE-VA" dır,

VAKFIN MERKEZİ

Madde 2- Vakıf idare Merkezi, Konur sok, No: 59/3 Bakan­lıklar/ANKARA’ DIR.

Yönetim Kurulu Kararı ile gerekli görülen illerde ve Yurtdışında Şube, Büro veya Temsilcilikler kurula­bilir,

VAKFIN GENEL AMACI

Madde 3- Vakfın amacı, demokratik ilkelerden Hareketle, temel hak ve özgürlükleri geliştirerek, her türlü görü­şün yazılı ve sözlü, güven içinde açıklanabilmesine imkan sağlamak, demokratik katılımı teşvik ederek, demokrasiyi bütün müesseseleri ile günlük hayata geçirmek ve böylece, demokrasi içinde Milli birlik ve bütünlük anlayışını hakim kılmaktır.

VAKFIN ANA FAALİYETLERİ VE GÖREVLERİ

Madde 4- Demokrasinin kuralları içinde, millet olmanın ge­reği olan örf, adet ve geleneklere, milli ve manevi değerlere saygılı, Her konunun, Her fikrin tartışıldığı, tartışmalara en yüksek oranda katılımın sağlandığı; hür düşünce, hür idare ve hür iradenin milleti ile bü­tünleşmiş bir devlet yapısında, sevgilerin, hoşgörü­lerin hakim kılındığı bir ülke için her türlü çaba gös­terilecektir.

Var olduğu günden beri, özünde mevcut birlik, beraberlik ve vatanına bağlılık duygusu içinde bir bütün olmuş, birçok devlet kurmuş, engin hoşgörüsü, güvenilir, hakka ve hukuka bağlı adil yönetim anlayışı ile tarihte iz bırakmış. Büyük Türk Milleti’nin mutluluğunun sağlanması, DEMOKRASİDE BİRLİK VAKFI’ nın temel hedefleridir, Bu maksatla;

a) Ülkemizde demokrasinin başlangıçtan bugüne gösterdiği gelişmeyi, dar boğazları, kesintileri, objektif ölçüde değerlendirecek ve bugünkü uygu­lamadan yarınlara daha sağlıklı vardıracak çalış­maları öncelikle yapar, yaptırır, bu konudaki her tür­lü çalışmayı teşvik ederek sonuçlanmasını, yayımlanmasını ve toplumun bütünüyle bilgilendirilmesini sağlar,

b) Hakimiyetin kayıtsız ve şartsız millet egemenliğine dayandığı düşüncesinin yayılması ve güçlendirilmesini teminen, eğitim, toplantı ve benzeri faali­yetleri yürütür, Bu amaçla seminerler, sempozyum­lar, paneller, açıkoturumlar, konferanslar, yarışma­lar, geziler ve benzeri faaliyetleri düzenler, gerektiğinde yurt dışına temsilci gönderir,

c) Milli çıkarların belirlenmesi ve vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi suretiyle, demokratik bir anlayış içinde, milli ve manevi değerlerimizin korunmasına ve geliştirilmesine çalışır,

d) Vakfın amaçlarına uygun olmak şartıyla, yurti­çi ve dışındaki vakıflarla olduğu gibi, diğer dernek­ler, özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişile­ri, Üniversiteler, Fakülteler, Enstitüler ile demokratik kurallar içinde bütünleşmeyi sağlayacak ilişkilere gi­rer. Bu ilişkileri geliştirmek, demokrasiyi bütün kurum­ları ile uygulanır hale getirmek için birbirine paralel, koordine edilmiş programları gerçekleştirmek, gerektiğinde karşılıklı ayni ve nakdi yardım ve bağış alıp vermek için gerekli işleri uygulamaya koyar,

e) Ülkemizin iktisadi, mali ve sosyal alanlardaki problemlerinin sosyal adalet ve demokrasi anlayışı içinde çözüm yollarım araştırır ve bu yönde prog­ramlar geliştirir.

f) Ana faaliyetleri ile ilgili olarak her türlü yazılı ve sözlü yayımda bulunur. Gazete, broşür, dergi vs, çı­karabilir,

g) Vakfın amaçlarına uygun ana faaliyetlerin daha geniş kitlelere yayılmasını teminen, gerektiğinde, radyo kanalı ve TV yayını kurulmasını sağlar, Bu yönde radyo ve TV programları hazırlar, hazırlatır veya finanse eder,

h) Ana faaliyetleri ile ilgili olarak yurtiçinde ve dışında her türlü öğrenim müessesesi kurar.

ı) Her türlü eğitim müesseselerinin müfredatına demokrasi anlayışım yerleştirecek ders ve program­ların konulması için çalışır,

i) Bu amaçları gerçekleştirmek için her türlü tica­ri şirket kurar, çalıştırır veya bu tür şirketlere ortak ola­bilir.

k) Üyelerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak ve sos­yal dayanışmayı arttırmak üzere, hastane, polikli­nik, konut, kreş, lokal, sandık, fon vs. benzeri sosyal ve ekonomik amaçlı kurumları gerçekleştirebilir. Ay­rıca, üyelerine ve l. derece yakınlarına ayni ve nak­di yardımlarda bulunabilir,

l) Türk dünyasında Vakfın amaçlarına uygun fa­aliyetlerde bulunur.

m) Türk kadınının, demokrasi hayatımıza aktif olarak ve artan oranda katılımım sağlayacak ted­birleri alır, teşfikleri sağlar,

n) Çevre bilincinin toplumda güçlenmesi ve daha sağlıklı bir çevreye sahip çıkılması için faali­yetlerde bulunur, bu tür faaliyetlerde bulunanları destekler,

VAKFIN VARLIĞI

Madde 5- Vakfın mal varlığı 121 Milyon TL’dir, Vakfın bu ilk kuruluş varlığına ek olarak her türlü mal ve hakları, para menkul ve gayrimenkulleri herhangi bir hukuki yolla iktisap edilebilir veya vakıf gelirleri ve bağışlar ile mal varlığım genişletebilir,

VAKFIN GELİRLERİ


Madde 6- Vakıf gelirleri:

a) Vakfın faaliyetlerinden elde edilen çeşitli gelirlerden,

b) Yurt içinden ve dışından sağlanacak bağış ve her türlü yardımlardan,

c) Vakfa ait menkul ve gayrimenkullerin değerlendirilmesinden elde edilecek gelirlerden.

d) Üyelerden alınacak aidatlardan, ibarettir.

Madde 7- Vakıf, gayesini tahakkuk ettirecek her türlü akit ve tasarruflarda bulunabilir. Bu cümleden olarak; menkul ve gayrimenkul mallarım, ayni ve fikri hakla­rı vasiyet, hibe inşaa ve satın alma sureti ile temel­lük tasarrufa, kiralamaya veya kiraya vermeye, gerektiğinde satmaya, gelirlerini ve karlarım tahsil ve tesis edilecek ipotekleri kabule; Vakfın gelirlerini ve gelirleri ile elde edeceği mamalekini ticari, sinai ve mali yatırımlarda ve iştiraklerde kullanmaya, gerektiğinde bunları tasfiyeye; velhasıl gayelerinin ta­hakkuku için faydalı görülen bilcümle teşebbüs, te­mellük, mukavele akdine ve muamele ifasına me­deni Kanunun 46. maddesinde belirtildiği üzere menzun ve selahiyetlidir. Taşınmaz mallarla ilgili temliki tasarruflarda ve vakfa taşınmaz mal satınalma işlemlerinde Türk Medeni Kanununa göre kuru­lan Vakıflar hakkındaki tüzüğün 36, maddesi gere­ğince Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni alınır. Vak­fedenler vakıf gelirlerinden hiçbir surette yararlanamazlar, Vakıf gelirleri 903 Sayılı kanunla yasakla­nan maksatlarda kullanılmaz.

Vakfın amacına uygun hususlarda yerli ve ya­bancı diğer kurumlarla işbirliği yapabilir,

VAKFIN ORGANLARI

Madde 8- Vakfın organları:

a) Genel Kurul,

b) Kurucular Kurulu,

c) Yönelim Kurulu,

d) Denetçilerden oluşur.

GENEL KURULUN OLUŞUMU

Madde 9- Genel Kurul; Kurucu Üyeler, Onur Üyeleri ve Üye­lerden meydana gelir,

a) Kurucu Üyeler; Vakıf senedinde kurucu olarak yer alan üyelerdir,

b) Onur Üyeleri, Yönetim kurulunca belirlenen, kurucular kurulunca onaylanan, ancak, oy hakları olmayan üyelerdir.

c) Üyeler; Vakfın yurtiçinde ve yurt dışındaki, şu­be, büro ve temsilciliklerindeki kendi yönetim kurul­larınca yapılan seçim sonucu belirlenen mevcut üye sayısının 20’de 1 ’i olarak seçilen üyelerdir,

GENEL KURULUN GÖREVLERİ

Madde 10- Genel Kurulun Görevleri:

a) Yönetim Kurulunun 9 Asil, 5 yedek üyesin! azami 3 yıllık süre için Genel Kurul üyeleri arasından seçer, Yönetim Kurulu asil üyelerinden en az 5’i yedek üyelerin en az 3’ü kurucu üyeler arasından seçilir,

b) Üç yıllık süre için 3 asil, 3 yedek denetçileri seçer.

c) Yönetim Kurulunun geçmiş çalışma yılı rapo­ruyla gelecek yıl çalışma programım ve denetçilerin raporunu inceler değerlendirir

d) Bütçe taslaklarım inceler, aynen veya uygun göreceği değişiklikleri yaparak onaylar.

e) Yönetim Kurulu vakıf adına girişeceği her tür­lü taahhüt işleriyle, vakfa ait menkul ve gayrimen­kul mal ve menkul değerlerin alım, satım, takas, ipotek ve rehin işlemde ve her türlü alacaktan vaz­geçme, sulh ve ibra dahil Vakıf adına Kanuni sınır­lamalar dışındaki bütün tasarruflarda Vakıf adına Kanuni sınırlamalar dışındaki bütün tasarruflarda va­kıf idare uzuv ve görevlerinin yetki sınır ve karar ni­saplarım belirler ve sınırları, aşanlar hakkında karar verir.

f) Vakıf Resmi Senedinde Kurucular Kurulunca teklif edilen ilave ve değişiklikleri onaylar,

GENEL KURULUN TOPLANTI VE KARARLARI


Madde 11 - Genel Kurul en genç iki yılda bir defa Yönetim Kurulunun davetiyle Mayıs ayının ilk haftasında top­lanır. Genel Kurul, üyelerinin en az 1/3’ünün imzalı müracaattan üzerine, olağan üstü hallerde yöne­tim kurulunca en geç iki ay içinde toplantıya çağı­rır, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan toplantı ta­rihi toplantı gününden en az on beş gün önce üyelere yazılı duyurulur. Genel Kurul üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır ve oy çokluğu ile karar verir, oyların eşitliği Başkanın oyunun kullandığı tara­fın oyu geçerlidir. Toplantı için çoğunluk sağlanmazsa 15 gün sonra tekrar toplanır, Bu durumda nisap aranmaz.

Genel Kurul Toplantıyı idare etmek için bir Baş­kan ve iki katip seçer,

KURUCULAR KURULU

Madde 12- Kurucular Kurulu, Vakıf senedinde isimleri yazı­lı Kurucu Üyelerden meydana gelir,

a)      En az altı ayda bir toplanır. Toplantılara, Yö­netim Kurulu Üyeleri de katılırlar, ancak kurucu üye olmayanların oy hakkı yoktur. Her toplantı için Kuru­cular Kurulu Üyelerinden ayrı biri, o toplantı için Baş­kan seçilir,

b) Yönetim Kurulu’na Vakfın ana görevleri çerçevesinde tavsiyelerde bulunur.

c) Kurucular Kurulundan Yönetim Kurul’una seçi­lecek 5 asil, 3 yedek üye için toplam 8 adayı belir­ler ve Genel Kurulun oylamasına sunar.

Kurucular Kurulu’ndan yönetim Kurulunda bulu­nan herhangi bir üyenin herhangi bir sebeple ayrılması halinde, yerine aynı grubun sırası gelen ye­dek üyesi seçilir,

d) Vakıf senedinde her türlü değişiklik, Kurucular Kurulunun yarıdan bir fazla üyesinin oyu Ne alınan karar gereği yapılır. Bu karar olmadıkça. Genel Ku­rul gündeminde Vakfın senedine ilişkin değişiklik hu­susları görüşülemez.

e) Yönetim Kurulu’nca önerilen tüzük ve yönet­menlik tasarılarını inceler ve karara bağlar.

f) Yönetim Kurulu’nca seçilen onur üyelerini tas­dik eder,

YÖNETİM KURULU

Madde 13- Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarından bir Başkan, bir Başkan vekili, bir Genel Sekreter, bir Mu­hasip Üye seçer. Kararlarım oy çokluğu ile alır,

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 14- Yönetim Kurulunun Görevleri şunlardır:

a) Vakıf Genel Kurulu’nca ve Kurucular Kurulu’n­ca alınan kararları yerine getirmek,

b) Vakıf mal varlığı, menkul ve gayrimenkullerini İdare etmek,

c) Vakıf bütçesi bilançosunu hazırlayarak Ge­nel Kurulunun oylarına sunmak,

d) Genel Kurulca onaylanan sınırlar dâhilinde harcamalarda bulunmak,

e) Vakıf da çalışacak idarecileri ve diğer personeli ve bunların görevlerini tayin etmek,

f) Yönetim Kurulunun aldığı her karan noterden tasdikli Yönetim Kurulu karar defterine işletmek,

g) Vakıfta çalışacak kişilerden imza yetkisi tanı­nacak kişileri ve ye+kilerinin sınırlarını belirlemek.

h) Vakfın amacına ulaşması için Genel Kurul Kararları dahilinde her türlü çalışmayı yapmak, ka­rarlar olmak, seminer, sempozyum, kongre ve kon­feranslar düzenlemek, yayınlar yapmak,

ı) Vakıf’a gelir sağlamak için mevcut ortaklıklara katılmak veya yeni ortaklıklar kurmak.

i) Vakfın amaçlarım gerçekleştirmek üzere her türlü tüzük ve yönetmenlikleri hazırlamak ve Kurucu­lar Kurulunun onayına sunmak,

k) Vakfın amaçlarım gerçekleştirme yolunda çalışırken zarara uğrayanlara gerektiğinde her türlü yardımda bulunmak,

l) Belirlenecek esaslar çerçevesinde üye kabulünü sağlamak, üyelik niteliklerini belirlemek, her yıl üyelik aidatını tespit etmek,

m) Onur üyeliği için belirlenecek isimleri Kurucu­lar Kurulunun onayına sunmak.

VAKFIN TEMSİLİ

Madde 15- Vakfı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Ku­rulu aynı zamanda genel veya belli hol ve konular­da belirteceği esaslar içinde kendi üyelerinden bir veya birkaçım, herhangi yetkili memur veya me­murlarım, temsilci veya temsilciliklerim herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, herhangi bir mukavele, hu­kuki senet veya belgeyi Vakıf adına ve hesabına tanzim ve devretmeye yetkili kılabilir.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI; TOPLANTI VE KARAR YETER SAYIŞI

Madde 16- Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Geçerli sebep olmadan arka arkaya üç toplantı-ya katılmayan üyeler görevden çekilmiş sayılırlar.

Toplantılar salt çoğunluk ile yapılır. Katarlar mevcudun çoğunluğu ile alınır, Oylarda eşitlik halinde Başkanın katıldığı tarafın oyuna itibar edilir. Toplantı tarihi ve görevleri asgari 24 saat önceden üyelere bildirilir.

ÜCRET DURUMU


Madde 17- Vakıf Genel Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetçi üyeleri fahridir, Bunların, vakıf yaratma yaptıkları hizmetler karşılığı sadece zaruri giderleri, yol ve seyahat harcamaları karşılanır.

Ancak gerektiğinde. Yönetim Kurulu Üyelerinden uygun görülenlere profesyonel yöneticilik görevlerinden biri verilebilir, Bu takdirde, bunlara Yönetim Kurulu’nca tesbit edilen ücret ödenir.

DENETÇİLER


Madde 18- Denetçiler, Kurucular Kurulu’ndan olmak üzere 3 asil, 3 yedek üyeden ibarettir. Denetçiler en çok 3 (üç) yıl için seçilirler, gerektiğinde yeniden seçilirler.

VAKFIN FESHİ VE TASFİYESİ

Madde 19- Kurucu Üyelerin asgari 2/3’ünün kabulü ile vakıf feshedilebilir, Vakıf herhangi bir sebeple fesih veya infisah ederse, o tarihte mevcut olan Vakıf malları Genel Kurul tarafından karar verilecek en uygun vakfa devredilir.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 20- Bu vakfın amaçlarına uygun hareket etmeyen

Vakıfla ilgili olarak verilen görevleri mazeret bildirmeksizin yerine getirmeyen Kurucu Üye ve Üyelerin Yönetim Kurulu kararı ile üyeliklerine son verilir. Ancak, bu kişilerin ilk Genel Kurul toplantısında itiraz hakları saklıdır.

GEÇİCİ MADDE 1


Vakıf Geçici Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine

1.      Mehmet BOZDEMIR

2.      Abdurrahman SAĞKAYA

3.      Prof, Dr. Ramazan ÖZEN

4.      Muammer IŞIKOĞLU

5.      Mehmet KUTLU

6.      Hayrettin UZUN

7.      Uçman TEKİN

8.      Atilla Şükrü ERTÜRK

9.      Hatice AKIN

Yedek Üyeliklere


1.      Ahmet ÇAVUŞOĞLU

2.      Veysel YAYAN

3.      Pınar GEDİKLİ

4.      Yavuz YÜKSEL

5.      Mikdat EVCİ

Denetçiliğe Asil Olarak;


1.      Atilla TEKEOĞLU

2.      Ruhi ÖZBİLGİÇ

3.      Yusuf EKİNCİ

Yedek Olarak da;

1-      Mehmet YILMAZ

2-      Mehmet Nuri ŞAHİN

3-      Saadet ÜNLÜSOY

İlk Genel Kurul yapılıncaya kadar vakıf faaliyetlerini yürütmek üzere seçilmişlerdir, ilk Genel Kurul en geç iki (2) yıl içinde yapılır,

GEÇİCİ MADDE : 2

Vakıf Kuruluş işlemlerini yürütmek üzere her konuda Mehmet BOZDEMİR ve Mehmet KUTLU beraber veya münferiden yetkilidirler.